Get Z³oœæ lyrics by Blue Cafe free! Amazing collection of all Blue Cafe song lyrics in one place. Click the printer icon next to the song title to print the words.

Blue Cafe Z³oœæ lyrics

Blue Cafe lyrics of all songs.
Album:
Demi-Sec
Z³oœæ lyrics by Blue Cafe

Co ci da ta z³oœæ

Wcale nie zdziwiê siê ju¿
¯e ktoœ znów jest na dnie
Wcale nie zdziwiê siê ¿e
¯e pobili siê gdzieœ
Ci¹gle jednak dziwi mnie
Kiedy mówi¹ nam by
Wszyscy kochali siê

Cudowne has³a co krok
Wszyscy kochajmy siê
I bez przemocy
Bez ³ez prze¿yjmy choæ jeden dzieñ
Jak pieknie mog³o by byæ
Gdyby nit nie ba³ ju¿ siê
Nie ³atwiej powiedzieæ wprost

Agresja by³a i jest
Wiadomo ¿e jest
I nagle nie zginie
Tu nic siê nie zmieni
Ty na to nie wp³yniesz
Wiadomo ¿e g³upia
Donik¹d prowadzi
Wystarczy brak kasy
I jad siê gromadzi

To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ

Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Stop agresji i arogancji
Mówi¹ u nas we W³oszech i Francji
Lache beton
Laisse les femmes
Laisse les vieux
Laisse les garres
Trouve qon qui chercheune bagarre
Pour se detruire tout betement

I nie ma co gadaæ czy perorowaæ
Tych ludzi na prawdê trzeba ratowaæ
Tu nie pomoga mi³osne kazania
Im trzeba energii roz³adowania
To mo¿e pomo¿e mo¿e cos zmeni
Lecz nigdy siê nie da agresji
Ca³kowicie wypleniæ

To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Co ci da ta z³oœæ
Odpuœæ sobie b¹dŸ goœæ
Co ci da ta z³oœæ
OdpuϾ sobie
To dotyka i ciebie

Popular artists