Get Prawy Do Lewego lyrics by Kayah free! Amazing collection of all Kayah song lyrics in one place. Click the printer icon next to the song title to print the words.

Kayah Prawy Do Lewego lyrics

Kayah lyrics of all songs.
Album:
The Best & The Rest
Prawy Do Lewego lyrics by Kayah

W du¿ej sali du¿y stó³
A przy nim goœci t³um
Gospodarz zgiêty w pó³
Bije ³ycha w szklanê

Cisza chcia³bym toast wznieœæ
Jak mo¿na to na czeœæ
Ojczyzny w której wieœæ
Przysz³o ¿ycie nasze hej

Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

A na stole œledzik by³
Zobaczy³ go pan Zbych
I poj¹³ dobrze w mig
¯e œledzik lubi p³ywaæ

Wsta³ by nowy toast wznieœæ
Za rodzin œwiêt¹ rzecz
No i teœciowych te¿
Rodzina to jest si³a

Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

Dzisiaj m³odzie¿ ju¿ nie ta

U¿ala³ siê pan Stach
Lecz rêk¹ machn¹³ tak
¯e wyla³ barszcz na pani¹

Nic to jednak przecie¿ bo
Sukienkê mo¿na zdj¹æ
A toast wznosi ktoœ
Za dobre wychowanie

Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

Pana Kazia kolej to
Wiêc krawat œci¹gna³ bo
Przecie¿ postarza go
I choæ by³ ju¿ na bani

Bez pomocy z gracj¹ wsta³
J¹kaj¹c siê da³ znak
By wypiæ teraz za
Balony pani Mani

Racja brachu
Wypijmy za to
Kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie¿ wiemy nigdy nie ma tego z³ego

Popular artists